อ่าน

เงื่อนไขการใช้งานของเรา

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ระหว่าง Mirihi Island Resort (ในที่นี้คือ “MIRIHI”, “เรา”, “พวกเรา”, หรือ “ของพวกเรา”) กับคุณ การใช้งานในนามของตัวคุณเองและผู้ซื้อ สมาชิกหรือซัพพลายเออร์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ (“คุณ”) ในการใช้งาน การเข้าดู การถ่ายโอนข้อมูล การแคชข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ บริการหรือฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีในเว็บไซต์ และ/หรือ เนื้อหาบนเว็บไซต์ในทางใด ๆ ก็ตาม คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทุกข้อด้านล่างนี้ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ต่อความคลุมเครือหรือความผิดพลาดใด ๆ ได้จากข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทุกข้อนี้ โปรดงดใช้งานและออกจากเว็บไซต์นี้ทันที เราขอสงวนสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบส่วนใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โปรดพิมพ์และเก็บสำเนาข้อตกลงนี้ไว้เป็นหลักฐาน เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

เว็บไซต์นี้ให้บริการเฉพาะบุคคลและนิติบุคคลที่สามารถทำสัญญาผูกพันตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เว็บไซต์และบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์ โดยไม่จำกัดถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนแล้ว หากคุณไม่เข้าข่าย โปรดคลิกที่นี่เพื่อออกจากเว็บไซต์และอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไปจึงจะสามารถจองห้องพักบนเว็บไซต์นี้ได้ หากคุณอายุต่ำกว่าสิบแปดปี คุณสามารถติดต่อรีสอร์ตโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งที่เราจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นผู้จัดหาเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการให้คำแนะนำหรือบริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐานของแหล่งที่มาที่เชื่อว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ และเราได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล อย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องนั้น บุคลากรของรีสอร์ตที่เราเป็นเจ้าของและบริหารงาน รวมถึงผู้อื่นได้จัดเตรียมเนื้อหาเหล่านี้ไว้ให้เรา เนื้อหาเหล่านี้ให้บริการแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้น ผู้อื่นยังคงควบคุมนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่พวกเขาเลือกใช้ในรีสอร์ทของตนอย่างเต็มที่ ในการจัดหาเนื้อหาเหล่านี้ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะจัดการ กำกับดูแล หรือควบคุมนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเหล่านั้น ไม่ว่าในทางใดก็ตาม จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คุณควรปรึกษาทนายความของตนหรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ/หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นลิขสิทธิ์ของ MIRIHI หรือบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ และ/หรือผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เราหรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของ ดำเนินการ อนุญาต หรือควบคุมดูแลนั้น ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่อนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอกซ์ทราเน็ต หรือไซต์อื่น ๆ หรือสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และรูปลักษณ์ทางการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คุณไม่สามารถใส่กรอบหรือใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อปิดเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้าเว็บ หรือแบบฟอร์ม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถใช้ Meta Tags หรือ “ข้อความที่ซ่อนอยู่” อื่นใดโดยใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์และชื่อทางการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ MIRIHI และห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราถือว่าเครื่องหมายการค้าของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าของเรา

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงไฟล์ข้อมูลและภาพใด ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น หรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์นั้น และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้น (เรียกรวมว่า “ซอฟต์แวร์”) เป็นสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อการใช้งานที่สัมพันธ์กับเว็บไซตนี้เท่านั้น เราไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่คุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อกลางที่บันทึกซอฟต์แวร์ดังกล่าว แต่เรา (หรือผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม) ยังคงมีสิทธิ์เต็มในซอฟต์แวร์ดังกล่าวและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในนั้น คุณไม่สามารถแจกจ่ายซ้ำ ขาย แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือลดซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้และข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่นโยบายของบริษัทของเราซึ่งมีมายาวนาน ไม่อนุญาตให้เรายอมรับหรือพิจารณาไอเดียสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะ เราจ้างพนักงานและที่ปรึกษาที่มีความสามารถ ซึ่งอาจกำลังทำงานเกี่ยวกับไอเดียเดียวกันหรือคล้าย ๆ กันอยู่ เราหวังว่าคุณจะเข้าใจเจตนาของนโยบายนี้ ซึ่งต้องการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยพนักงานมืออาชีพและ/หรือที่ปรึกษาของเราอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าคล้ายคลึงกับผลงานสร้างสรรค์ของตน โปรดอย่าส่งเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์แบบต้นฉบับทุกชนิดมาให้เราโดยที่ไม่มีการร้องขอ แม้ว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่เราขอให้คุณระบุความคิดเห็นของคุณอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น และอย่าส่งไอเดีย ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ใด ๆ มาให้เรา (เว้นแต่จะได้รับการร้องขอโดยเฉพาะจากเรา)

หากคุณส่งข้อมูลเฉพาะบางอย่างมาให้เราตามที่เราขอ หรือส่งคำแนะนำ ไอเดีย ข้อความ ภาพวาด แนวคิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ (รวมเรียกว่า “การส่งข้อมูล”) มาให้เราโดยที่เราไม่ได้ขอ การส่งข้อมูลนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเรา และจะเป็นทรัพย์สินของเราต่อไป การส่งข้อมูลใด ๆ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการรักษาความลับในส่วนของเรา และเราจะไม่รับผิดสำหรับการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลที่ถูกส่งมา โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราเป็นเจ้าของสิทธิ์ทุกอย่างในข้อมูลที่ถูกส่งมาทั้งหมดทุกชนิดและทุกรูปแบบครอบจักรวาล ทั้งที่ทราบในขณะนี้หรือต่อจากนี้ และมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ถูกส่งมาอย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าในทางพาณิชย์หรือในทางอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีการชดเชยให้แก่ผู้ส่งข้อมูล

“ฟอรัม” หมายถึงพื้นที่สนทนา กระดานข้อความ หรือฟังก์ชันอีเมล ที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากคุณเข้าไปมีส่วนร่วมในฟอรัมบนเว็บไซต์ (หากมี) คุณต้องไม่: (i) ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ข่มเหง ล่วงละเมิด หรือข่มขู่ผู้อื่น (ii) โพสต์ข้อความก้าวร้าวที่แสดงความคลั่งศาสนา เกลียดชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ (iii) สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะกระทำการเหล่านั้น (iv) โพสต์หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายใด ๆ (v) โพสต์หรือแจกจ่ายข้อความหรือรูปภาพที่หยาบคาย ลามกอนาจาร ไร้มารยาทหรือไม่เหมาะสม (vi) โฆษณาหรือขายหรือชักชวนผู้อื่นให้หลงเชื่อ (vii) ใช้ฟอรัมเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใดนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ (viii) โพสต์หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีไวรัสหรือสิ่งที่เป็นโทษอื่น ๆ หรือ (ix) โพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดของห้องสนทนาหรือกระดานข่าว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในข้อความของคุณแต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับชดใช้ค่าเสียหาย และดูแลให้ฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเนื้อหาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาจากฟอรัมใด ๆ ได้ตลอดเวลาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การอัปโหลดเนื้อหาไปยังฟอรัมใด ๆ หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ให้เรา หมายความว่าคุณให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราโดยอัตโนมัติ (หรือรับประกันว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้มอบสิทธิ์ให้อย่างชัดแจ้ง) เป็นการถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งในการใช้งาน ผลิตซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แปล แสดงให้ปรากฏต่อสาธารณะ สร้างเนื้อหาลอกเลียนแบบและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน หรือพัฒนาขึ้นในภายหลังแบบครอบจักรวาล นอกจากนี้ คุณรับประกันว่า “สิทธิ์ทางศีลธรรม” ทั้งหมดในเนื้อหาเหล่านั้นได้รับการยกเว้น

ในการมีส่วนร่วมในฟอรัม อย่าคิดเอาเองว่าแต่ละคนคือคนที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ รู้เรื่องที่เขาบอกว่ารู้จริง ๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่เขาอ้างว่าเกี่ยวข้องจริง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องสนทนา กระดานข้อความ หรือพื้นที่แสดงเนื้อหาอื่นใดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจากฟอรัมอาจไม่น่าเชื่อถือ และไม่ควรตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือลงทุนโดยอาศัยแต่เพียงข้อมูลที่คุณไม่สามารถยืนยัน หรือข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่คุณไม่สามารถยืนยัน เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือลงทุนใด ๆ เพราะข้อมูลเหล่านั้น

ลิงก์ต่าง ๆ ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ ในการให้ลิงก์เหล่านี้ เราไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรือแนะนำเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาที่เผยแพร่หรือบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์อื่นใด หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นใด หรือมาจากเว็บไซต์อื่นใด

โปรดใช้วิจารณญาณในการท่องอินเทอร์เน็ตและใช้งานเว็บไซต์ คุณควรทราบว่าเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จากหน้าเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะนำคุณออกจากเว็บไซต์ เช่น หากคุณ “คลิก” บนป้ายโฆษณา หรือคลิกที่ผลการค้นหา การ “คลิก” นั้นอาจนำคุณออกจากเว็บไซต์นี้ กรณีนี้รวมถึงลิงก์จากผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน และพันธมิตรด้านเนื้อหาที่สามารถใช้โลโก้ของเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการสร้างแบรนด์ร่วม เว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนไปยังผู้ใช้ รวบรวมข้อมูล ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อมูลที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสมหรือสร้างความไม่พอใจ นอกจากนี้ ผู้โฆษณาบนเว็บไซต์นี้ยังอาจส่งคุกกี้ไปยังผู้ใช้ โดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมมายังเว็บไซต์นี้

เราไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อยู่ในไดเรกทอรีใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์ซึ่งอยู่ในผลการค้นหาใด ๆ หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น

โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลของคุณอาจถูกรวบรวมและนำไปใช้โดยบุคคลที่คุณไม่รู้จัก เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยทางออนไลน์ คุณเปิดเผยข้อมูลนั้นบนความเสี่ยงของคุณเอง

การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อสาธารณะ และการใช้สื่อดังกล่าวเป็นสาธารณะและไม่มีความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ หรือทรัพย์สินของผู้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว

คุณยินยอมที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้บนความเสี่ยงของคุณเอง ข้อมูล บริการ และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” และบนพื้นฐานของ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย เราไม่ออกรับแทน รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเป็นประโยชน์ หรือความสมบูรณ์ของการบริการ เนื้อหา หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเรื่องความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ การไม่ละเมิด การออกแบบ ความถูกต้อง สมรรถนะ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความจุ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความเข้ากันได้ หรือเกิดขึ้นจากการดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมครั้งก่อน หรือการดำเนินการระหว่างคู่สัญญาในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ หรือบริการ เนื้อหา ข้อมูล หรือฟังก์ชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อบกพร่อง และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ บริการ เนื้อหา ข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดทำเว็บไซต์นี้หรือบริการ เนื้อหา และข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือถูกต้องหรือสมบูรณ์ เราไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของการใช้บริการ เนื้อหา ข้อมูล ฟังก์ชัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่น ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในกรณีที่เราต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว การแก้ไขเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณจะถูกจำกัดเฉพาะการคืนเงินค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณได้จ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ต้องรับผิด ซึ่งนิติบุคคลนั้นไม่ได้จ่ายคืนให้ คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในฟอรัมใด ๆ ก็ตาม เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากครั้งแรกที่เกิดการกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเว้น ในสิ่งที่เรียกร้องหรือดำเนินการนั้น

เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ อย่างชัดแจ้ง สำหรับความถูกต้อง เนื้อหา หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เชื่อมมายังหรือไปจากเว็บไซต์นี้ เราไม่รับรองว่าคุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่คุณซื้อจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังหรือไปจากเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับรองสินค้าใด ๆ และไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ) ซึ่งคุณอาจถูกขอให้มอบต่อบุคคลที่สามรายใด ๆ และคุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ต่อฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวและเนื้อหาของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำการตรวจสอบในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ใด ๆ กับบุคคลที่สามเหล่านี้

ฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานผิดพลาดของโทรศัพท์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ความล้มเหลว ความล่าช้า หรือความยุ่งยาก หรือเกินกำหนดเวลา สูญหาย ถูกขโมย ไม่สามารถอ่านได้ ไม่สมบูรณ์ บิดเบือน ส่งผิด เสียหายหรือมีค่าส่งไปรษณีย์ อีเมล การส่งแบบพิมพ์ การเชื่อมต่อ ข้อความ หรือการกรอกข้อมูล หรือการรักษาความปลอดภัยของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด

นอกจากนี้ ฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือโดยอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือถูกใช้งานบนเว็บไซต์ หรือจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

เราสามารถห้ามไม่ให้คุณเข้าร่วมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด หากคุณแสดงการเพิกเฉยต่อข้อตกลงนี้ หรือมีการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา โดยมีเจตนาที่จะก่อกวน ข่มเหง ข่มขู่หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่น หรือการกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดการแตกแยก นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหาหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ บั๊ก การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ MIRIHI ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการบริหาร การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ที่จะใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด ในการห้ามคุณและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณและของพวกเขา ) รายใดก็ตาม ไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ และสามารถยกเลิก ยุติ แก้ไข หรือระงับเว็บไซต์นี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ และทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นโมฆะ

คุณตกลงว่าฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในทางใด ๆ สำหรับการได้รับบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสกัดกั้น หรือการใช้ข้อมูลบัตรเครดิต ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บริการ หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือจากเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทางใด ๆ สำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย การเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ที่ทำงานหรือไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่คุณใช้งาน หรือที่ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว

ในขอบเขตที่เราลงรายการหรือเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับซัพพลายเออร์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ (หรือข้อเสนอซื้อตามความเหมาะสม) และสำหรับผู้ซื้อในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมจริงระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่โฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของการลงรายการ ความสามารถของซัพพลายเออร์ในการขายสินค้า หรือความสามารถของผู้ซื้อในการซื้อสินค้า เราไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือซัพพลายเออร์จะทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง

เราไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้รายอื่นให้ไว้ ซึ่งสามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณอาจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นสร้างความไม่พอใจ เป็นโทษ ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวง โปรดใช้ความระมัดระวังและสามัญสำนึกขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าการติดต่อกับชาวต่างชาติ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบุคคลที่กระทำการอันเป็นเท็จนั้นมีความเสี่ยง

แม้ว่าเราตั้งใจจะให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือเชื่อถือได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหรือในทุกประการ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ การแก้ไขเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณ คือ การส่งคืนผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ยังไม่ถูกใช้งาน ตามนโยบายการคืนสินค้าของซัพพลายเออร์

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 U.S.C. 2701-2711): เราไม่รับประกันการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลประจำตัว พื้นที่ดิสก์ การสื่อสาร ข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่ส่งผ่านเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้เข้าถึง หรือเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

ไม่มีคำแนะนำทางวาจาหรือการโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลใด ๆ ที่มาจากเราหรือฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดการรับประกันในรูปแบบใด ๆ และผู้ใช้ไม่ควรพึ่งพาข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเลยในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของใครก็ตามและเมื่อใดก็ได้ ทั้งเราและฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดจากการที่คุณพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้

การค้นหาและไดเรกทอรีเป็นบริการฟรี ซึ่งอาจให้บริการโดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหาที่ครอบคลุมเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณเองทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณจะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และดูแลให้เราและรีสอร์ตของเรา ตลอดจนเจ้าของ หุ้นส่วน บริษัทลูก บริษัทในเครือ แฟรนไชส์ ​​และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพนักงาน กรรมการบริษัท ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง แขก ผู้พักอาศัย ผู้มาเยือน ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ได้รับเชิญ ผู้รับอนุญาต และลูกจ้างทุกคนของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหาย”) พ้นจากอันตราย จากข้อกล่าวหา คำร้องขอ ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ หรืออย่างอื่น (“การเรียกร้อง”) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้คุณโดยเว็บไซต์นี้ หรือการกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของ MIRIHI หรือตัวแทนหรือพนักงานของฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือบุคคลใดในนั้นก็ตาม (ยกเว้นตามขอบเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้) หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ศิลปิน สิทธิ์ทางศีลธรรม ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่หรือสิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ในกรณีที่มีการเรียกร้องเกิดขึ้น หรือมีการกระทำหรือการดำเนินคดีใด ๆ กับฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือใครก็ตามในฝ่ายนั้น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนคุณตามความเหมาะสม หรือขอให้คุณป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง หรือทำการต่อสู้กับการกระทำหรือการดำเนินคดีดังกล่าว และจ้างทนายความเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทนายความจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งการอนุมัติจะถือว่าเป็นการให้ในกรณีของทนายความที่ทำหน้าที่เพื่อการรับประกันของคุณ ในการป้องกันหรือต่อสู้คดีดังกล่าว คุณต้องร่วมมือกับเราในการต่อสู้กับข้อเรียกร้องใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการต่อสู้และเป็นผู้ควบคุมแต่เพียงผู้เดียว ด้วยค่าใช้จ่ายของเราเอง สำหรับเรื่องใด ๆ ที่คุณเป็นผู้เรียกร้องค่าเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ เราจะไม่รับผิดต่อผลกำไรที่สูญเสียไป ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง โดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นพิเศษ ความไว้วางใจ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดจากลงโทษ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการ หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าถึงของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือการพึ่งพาเว็บไซต์นี้หรือบริการ ข้อความ หรือเนื้อหาในภายใน หรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้ การให้บริการหรือความล้มเหลวในการให้บริการ หรือข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่มีผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าเราได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ และตามทฤษฎีความรับผิดใด ๆ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) นอกจากนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และเหตุแห่งการกระทำทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือนอกสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ หรืออย่างอื่น) จะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ (หากมี) หากคุณไม่พอใจเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ บริการ สมาชิก ซัพพลายเออร์ และ/หรือผู้ซื้อ ที่นำเสนอโดยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้ ตามแต่ละกรณี การแก้ไขเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณคือเลิกใช้เว็บไซต์นี้ และยุติข้อตกลงนี้ตามเงื่อนไขในเรื่องนี้

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดรับทราบและตกลงว่าฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายจะพ้นจากการฟ้องร้อง ไม่ถูกเอาความ ไม่เป็นอันตรายจาก และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเจ็บป่วย ความสูญเสีย การดำเนินคดี การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องตามสิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล การหมิ่นประมาท หรือการบุกรุกความเป็นส่วนตัว ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลตามความเหมาะสม) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการยอมรับ การครอบครอง การใช้ข้อมูล เนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือได้มาโดยมิชอบจากเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และบริการ ข้อมูล เนื้อหา และฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ สำหรับผู้ใดก็ได้ ณ เวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องรับผิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการบรรเทาทุกข์ในรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

เนื่องจากเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมจริงระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่านั้น คุณจะอยู่ในนามของตัวคุณเอง ในนามของวงศ์ตระกูล ถ้ามี ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัทแม่ บริษัทในเครือ การสร้างตัวตนใหม่ บริษัทสาขา หุ้นส่วน ตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ทายาท ผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร นักอนุรักษ์ ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย ตามที่มี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และจะปลดเปลื้องฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายให้พ้นจากการเรียกร้อง การร้องขอ การยึดครองทรัพย์เป็นหลักประกัน การกระทำ ข้อตกลง คดีความ มูลคดี ภาระผูกพัน การโต้เถียง หนี้สิน ต้นทุน ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย คำพิพากษา คำสั่งและความรับผิดทุกลักษณะทั้งในทางกฎหมาย ความยุติธรรม หรือทางอื่น ๆ ที่รับรู้หรือสงสัยในปัจจุบัน ที่เคยมีอยู่หรืออาจเคยมีอยู่ หรือที่มีอยู่จริง หรืออาจมีอยู่หลังจากนี้บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนและขณะที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้อง สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่งกับข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์นี้ คุณยังรับทราบด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่ภายหลังการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ คุณจะค้นพบข้อเท็จจริงหรือประสบหรือทนทุกข์กับการเรียกร้อง ที่ไม่ทราบหรือไม่ได้สงสัยในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ และหากทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน อาจส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจที่จะบังคับใช้ข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าด้วยเหตุผลของข้อตกลงนี้ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของข้อตกลง คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ยังไม่ทราบและการเรียกร้องที่ยังไม่ทราบหรือไม่ได้สงสัยดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ และพร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ อาจไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศของคุณ เราไม่รับรองว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ใดโดยจำเพาะ ผู้ที่เลือกจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ดำเนินการตามความคิดของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตของกฎหมายหากกฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ หากการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือการเข้าชม หรือใช้งานเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องออกจากเว็บไซต์ทันที การที่คุณเข้าชมและ/หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการรับรองว่าคุณได้รับการอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ และฝ่ายที่เรียกร้องค่าเสียหายอาจพึ่งพาการรับรองดังกล่าว

คุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระบวนการด้วยมือ เพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูล (รวมถึงข้อมูลนี้) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลใดที่คุณมีส่วนได้เสีย) จากเว็บไซต์นี้ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา (i) จะต้องไม่มีไวรัส โปรแกรมโทรจัน เวิร์ม โปรแกรมไทม์บอมบ์ บูทยกเลิก หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซงเพื่อให้เกิดความเสียหาย ลักลอบสกัดกั้นหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือสารสนเทศใด ๆ ; และ (ii) จะไม่สร้างความรับผิดให้เรา หรือทำให้เราสูญเสียบริการ ISP ของเราหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน)

คุณและ MIRIHI เป็นคู่สัญญาอิสระ จะไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน ความสัมพันธ์แบบลูกจ้าง-นายจ้าง หรือผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์-ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ที่มีเจตนาหรือเกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลจนกว่าจะยุติโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คุณสามารถยุติข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ และทำลายเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้รวมถึงเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำเนาและการติดตั้งทั้งหมด ไม่ว่าจะทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจถูกยกเลิกทันทีตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด โดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เมื่อเราได้ยุติสิทธิ์เข้าถึงของคุณแล้ว คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ และทำลายเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงสำเนาทั้งหมด ไม่ว่าจะทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการยุติข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์และภาระผูกพันเหล่านั้นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รอดพ้นจากการยุติข้อตกลงนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ จะรอดพ้นจากการยุติข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทบัญญัติต่อไปนี้: (i) การจำกัดการใช้เนื้อหา; (ii) การส่งข้อมูล; (iii) การปฏิเสธความรับผิด; (iv) การชดใช้ค่าเสียหาย; (v) ข้อจำกัดความรับผิด; (vi) การสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง; (vii) การเข้าถึงและการแทรกแซง; (viii) การแจ้งและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์; (ix) ฟอรัม; (x) ไม่มีตัวแทน; และ (xi) การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ และการชักชวนให้ซื้อและ/หรือขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยไม่มีผลต่อหลักการเรื่องการขัดกันของกฎหมาย คุณตกลงว่าการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายหรือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะต้องยื่นในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เท่านั้น คุณยินยอมและเชื่อฟังอำนาจเหนือตัวบุคคลของศาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีกับการกระทำดังกล่าว หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัตินั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ นี่คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนี้และห้ามแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ การสละสิทธิ์ตามข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการหรืออย่างอื่น ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ หรือทำให้เกิดการสละสิทธิ์ของข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขอื่นใดในที่นี้ ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม และการสละสิทธิ์ใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขใด ๆ ในที่นี้ การสละสิทธิ์จะไม่มีผลผูกพันเว้นแต่จะได้รับการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ คุณตกลงว่าคุณจะดำเนินการและส่งมอบเอกสาร เครื่องมือ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมให้แก่เราในรูปแบบที่บันทึกได้ หากจำเป็น และจะดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และการอนุญาตตามกฎหมาย ในการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเองและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมในเว็บไซต์นี้ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าการใช้งานของคุณถือเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐบัญญัติการค้าโลกและระดับชาติ (“E-Sign”) และรัฐบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกัน (“UETA”) และคุณได้จัดตั้ง ดำเนินการ เข้าร่วม ยอมรับเงื่อนไขและรับรองความถูกต้องของข้อตกลงนี้ และรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงนี้เป็นบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุประสงค์ของ E-Sign, UETA และรัฐบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบเดียวกัน และด้วยเหตุนี้จึงมีผลโดยสมบูรณ์ มีผลทางกฎหมาย บังคับใช้ได้ มีผลผูกพันและไม่สามารถหักล้างได้โดยคุณและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ที่คุณดำเนินการในนามของพวกเขา

ตามหัวข้อ 17 คำร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ควรส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา คำร้องจะต้องถูกส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ: Mirihi Island Resort

ชื่อของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์: ผู้จัดการทั่วไป

รายละเอียดของที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับคำร้อง: Mirihi Island Resort, South Ari Atoll, PO Box 2034, 00190 Maldives

เบอร์ติดต่อของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย: +960 668 05 00

เพื่อให้มีผลบังคับ ภายใต้หัวข้อที่ 17 คำร้องจะต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด

การระบุถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากในหนึ่งคำร้องครอบคลุมผลงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์แห่งเดียว ให้ระบุรายการของผลงานดังกล่าวในเว็บไซต์นั้น

การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้กิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องถูกลบออกหรือปิดการเข้าถึง และให้ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหานั้นได้

ขอมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ (หากมี)

คำแถลงว่าผู้ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ

คำแถลงว่าข้อมูลในการร้องเรียนนั้นถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ คำแถลงว่าผู้ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@mirihi.com หรือทางไปรษณีย์ที่: Mirihi Island Resort, South Ari Atoll, PO Box 2034, 00190 Maldives

ติดต่อเรา